Sula fyrs historie

Stiftelsen Sula Fyr fått tilgang til et skriv som er laget av Rolf Kristensen, han var født på Sula og arbeidet i mange år i Fyrvesenet, dog ikke på Sula. Vi takker til Rolfs etterkommer som har gitt oss tillatelse til å redigere og publisere skrivet, samt legge ut det originale dokumentet på denne nettsiden.

Sula Fyrstasjon

Faktaopplysninger
Opprettet 1909
På øya Stor Sula
Gr.nr 64 br.nr 4. og 5
Nord-Frøya kommune.

Fyrbygning:
Lav hvitt murtårn 13 meter høyt
Lyseffekter:
3 lysblink hvert 30 sekund
Rundtlysende hvitt.

Lysstyrke: 3 378000 ed.
Lysets høyde over høyvann 43,5 meter
Lysvidde 18,0 n.mil
Brentid 21.7 – 16.5

Endret status
1974 automatisert og avfolket.

 

Historisk tilbakeblikk: (fritt etter Rolf Kristensen)

Året 1790:
I kraft av sin stilling som los fremholdt Løwenørn nødvendigheten av å opprette en på Øen Sula beliggende Fyrinnrdretning der til like kunne tjene som et dagmerke.

De ble undersøkt om Øyas eiere brødrene Kock kunne påta seg å byggen et slik tårn, som var tenkt å skulle holde en fyrgryte. Fyret skulle holdes tent fra 16 august til 15 april, mot en avgift av fire skilling pr.lest av alle skip som seilte i Trondheim stift fra Bergen til Arkangelsk, Finmark og Nordlandene samt bestemte steder nordenfra til Bergen.

Den 29.juni 1791:
Approberte Hans majestet oppføringen av et tårn 12 alen høyt og 9 alen i diameter.
Det ble sluttet en overenskomst med brødrene Kock om bygging av tårnet for en sum av 385 riksdaler, med 6 riksdaler årlig for vedlikehold inntil fyret i sin tid kunne tennes og avgiften komme inn.

Den 15. mai 1793:
Stod tårnet ferdig, det var oppført som en ringmur av stein fylt med torv. Brødrene Kock ble betalt ytterligere 114 riksdaler som tårnet hadde kostet dem mer. Anlegg av et fyrlys på tårnet blev det foreløpig ikke tatt noen bestemmelse om.

Året 1802:
Ble det meldt at tårnet var nedfalt helt til grunnen på tre sider. Brødrene Kock ble beordret til å føre opp tårnet igjen i henhold til kontrakten om vedlikehold, men dette gikk ikke brødrene Kock med på. De hevdet at under bygningen ble det laget en fordypning på toppen til bruk for en fyrgryte. Da denne fyrgryten ikke ble montert bevirket det en vannansamling som igjen frøs og sprengte tårnet.
De mente derfor at reparasjonsutgiftene måtte bæres av staten, da det måtte bygges et helt nytt tårn av stein.

Året 1804:
Ble det sendt ut anbud på bygging av det nye tårnet, og brødrene Kok fikk igjen budet, denne gangen for 695 riksdaler. Tårnet ble bygd på det samme stedet som det gamle. Det var 12 ½ alen høyt og hadde en diameter på 10 ½ alen ved foten og 8 alen ved toppen. Tårnet hadde videre trapper og et arrangement for plassering av en fyrgryte.
I de neste 100 år synes farvannet ved Sula å være glemt hva fyr-innrettning angikk.
På 1870 tallet var det så vidt nevnt at Sula kunne være et alternativ for et kystfyr i stedet for Halten. Det måtte være hensynet til fikset som skulle berettige et fyranlegg her. Som kystfyr ville skipsfarten foretrekke et blinkfyr, mens fiskerne var best tjent med et skjermet fyr. Både fiskerne og skipsfarten ønsket et høyt fyr som også kunne egne seg som dagmerke.

Årene 1908-1909:
Ble det bevilget kr 25.000 som et første beløp av et kostnadsoverslag på kr 95.000.
Arbeidet startet, og på det høyeste punktet på Stor-Sula ble det satt opp et lavt murtårn og insallert et 2. ordens lysblinkapparat i en sylindrisk tårnlykt.
Fyrvokterboligen ble bygd lengre ned i skråningen mot Sula Havn.
Boligen inneholdt:

  • En leilighet for Fyrmesteren, med tre værelser og kjøkken i første etasje og to soverom på loftet.
  • En leielighet for Fyrassistenten, med to værelser og kjøkken i første etasje og to soverom på loftet.
  • En leilighet for Reserveassistenten, med et rom og et lite kjøkken.

Det ble videre bygd: Uthus med bl.a vedbod, matbod og arbeidsrom.
Båtnaust som var delt i to med opptrekkspill og landingsplatt med svingkran.

Sula Fyr ble tent den 15. oktober 1909.

Året 1958:
Ble fyret elektrifisert med strøm fra nett. I kjellerne på boligen ble det montert diesel- aggregat som reserve til nettstrømmen. Fyrstasjonen var nå delvi automatisert og fyrbetjeningen ble redusert til Fyrmester med husstand.

Året 1974:
Stasjonen ble automatisert og avfolket. De meteorologiske tjenester som fyrbetjeningen hadde utført ble overtatt av en av stedets innbyggere.

Sula fyrstasjon har i dag status som fyrlykt uten fast bemanning.

En alen = 62,75 cm
En riksdaler = 2 kroner, 18 1/2 riksbankdalar per mark fint sølv